Nu de dreiging van een massale aanval vanuit het Oostblok weg is, richten de NAVO en de Westerse krijgsmachten zich steeds meer op conflicten die het gevaar van escalatie in zich bergen en daarmee de internationale stabiliteit, vrede en veiligheid kunnen bedreigen.

Dit beleid heeft er toe geleid dat Nederland veel meer dan vroeger crisisbeheersingstaken uitvoert. Om daar waar diplomatie en politieke maatregelen een conflict niet meer kunnen bezweren, met militaire eenheden vredesbewarende en als het moet vrede afdwingende taken uit te voeren. 

Deelname aan vredesoperaties vereist een krijgsmacht die overal onmiddellijk inzetbaar moet zijn, met eenheden die zich razendsnel kunnen verplaatsen, zelfs naar moeilijk bereikbare locaties. Kortom, eenheden die een maximale bijdrage kunnen leveren aan crisisbeheersingstaken.

Met het oog hierop is in 1993 binnen de Koninklijke Landmacht de Luchtmobiele brigade opgericht. veiligheidssituatie is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Na de val van het IJzeren Gordijn leek de wereldvrede binnen handbereik. Helaas kwam die verwachting niet uit. Tal van regionale conflicten en crises staken de kop op. De Golfoorlog, spanningen in republieken van de voormalige Sovjet-Unie, burgeroorlogen in Afrikaanse landen en uiteraard de crisis in voormalig Joegoslavië zijn de bekendste.